div#header

Wednesday, December 17, 2008

წყალზე ახალი წესები ამოქმედდა

წყლის გადასახადს მოსახლეობა კომუნალური მრიცხველების მიხედვით არ გადაიხდის, ინდივიდუალური მრიცხველები კი კომპანიამ საკუთარი ხარჯებით უნდა დაამონტაჟოს. წყლის მიწოდება არ უნდა შეეზღუდოს იმ მომხმარებელს, ვისაც ძველი დავალიანება გააჩნია. ამ კატეგორიის აბონენტებთან კომპანიამ სემეკის ან სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს. სემეკის დადგენილება, რომლითაც სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესები განისაზღვრა, ძალაში გუშინ შევიდა.

თედო ჯორბენაძე/ბათუმელები

ბათუმს წყალს შპს "ბათუმის წყალი" აწვდის. კომპანია სახელმწიფო საკუთრებაა, წყლის ტარიფები კი ბათუმის საკრებულომ დაადგინა. მოსახლეობა მოხმარებული წყლის საფასურსა და კანალიზაციით სარგებლობის გადასახადს სულადობის მიხედვით იხდის, ერთ სულზე _ 1 ლარსა და 85 თეთრს. ქალაქი გამრიცხველიანებული არ არის, არსებული დავალიანების გადაუხდელობის მიზეზით კი, "ბათუმის წყალმა" რამდენიმე დღის წინ სასმელი წყლის მიწოდება რიგ კორპუსებს შეუზღუდა.

"წყლის გათიშვა თუ მიწოდების შეზღუდვა, აუცილებლად ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს. გადახდის კულტურა სხვანაირად უნდა ჩამოყალიბდეს და არა ფიზიკური იძულებთ, რასაც დღეს აქვს ადგილი და რაც უკანონობაა. მითუმეტეს, დაუშვებელია წყლის მიწოდება შეუზღუდო მომხმარებელს, რომელსაც დავალიანება არ აქვს, _ განაცხადა "ბათუმელებთან" მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივმა დამცველმა (ენერგოომბუდსმენმა) მალხაზ ძიძიკაშვილმა. - კომპანიას თუ ჰყავს აბონენტი, რომელიც ფულს არ უხდის, საქმე სასამართლოს უნდა გადასცეს ანუ სასამართლოს ძალით დააკისროს დავალიანების გადახდა. სასამართლოს ხარჯებიც იმ მხარეს დაეკისრება, ვინც პროცესს წააგებს. მომხმარებელი, რომელიც, ვთქვათ, მიჩვეულია გადაუხდელობას, თუ დაინახავს, რომ გადასახადს სასამართლოს მეშვეობით იღებენ, დაფიქრდება და შეეცდება თვითონაც გადაიხადოს".

წყლის ტარიფის დადგენის ექსკლუზიური უფლება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას (სემეკ) გადაეცა. სემეკის მიერ ახალი ტარიფების დადგენამდე კი, ძალაში ძველი ტარიფები რჩება. მომხმარებელს, თავის მხრივ, უფლება აქვს სასმელ წყალზე ანგარიშსწორება აწარმოოს მხოლოდ სულადობის მიხედვით ან ინდივიდუალური მრიცხველის მეშვეობით.
კანონით, მიმწოდებელი "ვალდებულია შეიძინოს, დაამონტაჟოს და შეაკეთოს მრიცხველი, საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახის მოწყობილობა, დანადგარები და სხვა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს აღრიცხვის სისტემის გამართულ მუშაობას".
მოქალაქეს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია წყალზე მრიცხველი საკუთარი ხარჯითაც დაამონტაჟოს ანუ კომპანიას არ დაელოდოს. "ბათუმის წყალის" ინფორმაციით, მრიცხველის შეძენა და დამონტაჟება მოქალაქეს 50-დან 100-ლარამდე დაუჯდება _ იმის მიხედვით, თუ რა მრიცხველია და რა სახის სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი.
იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა უკვე გადაუხადა კომპანიას სასმელი წყლის მრიცხველის შესაძენი თანხა, ასევე, წყალმომარაგების სისტემის ან წყალარინების ქსელის რეკონსტრუქციის, კეთილმოწყობის ან/და გაფართოებისთვის _ მას შეუძლია ამ თანხის უკან დაბრუნება ან შემდგომში მისი ანგარიშსწორებისას გაქვითვა მოითხოვოს.
გამრიცხველიანებული მომხმარებელი გადასახადს მოხმარებული წყლის მიხედვით გადაიხდის, 51 თეთრს ყოველ გახარჯულ 1 კუბ/მ. წყალზე.

წყლის მიმწოდებელმა კომპანიებმა, 2009 წლის 1 იანვრამდე, სემეკში უნდა წარადგინონ ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ _ მომხმარებლებისთვის წყლის უწყვეტად ან გრაფიკით მიწოდებაზე ცალკეული უბნების მიხედვით, ხოლო 2009 წლის 1 მაისამდე _ მოსახლეობის სასმელი წყლით მუდმივად მომარაგების უზრუნველყოფის გეგმა.

მხოლოდ ასეთი ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაადგენს სემეკი ცალკეული კომპანიისთვის წყლის ტარიფს, მიწოდებისა და გამრიცხველიანების გრაფიკს კონკრეტული უბნებისთვის. მიმწოდებელი კი ვალდებული იქნება, "დამტკიცებული წესებისა და გეგმის შესაბამისად, უზრუნველყოს მომხმარებელთა სასმელი წყლით მუდმივი (24-საათიანი) მომარაგება ". თუმცა, ენერგოომბუდსმენის თქმით, გამორიცხული არაა, სემეკმა ამ ეტაპზე ზოგიერთ კომპანიას დართოს ნება და მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების არა 24-საათიანი, არამედ გარკვეული გრაფიკი დაუმტკიცოს. ეს დამოკიდებული იქნება იმ ტექნიკურ და სხვა მონაცემებზე, რასაც კომპანიები კომისიაში წარადგენენ.


No comments: